Moje konto
0,00 

Regulamin

Start - Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Atelier Ceramiki Artystycznej TandeM

Sklep internetowy działający pod adresem https://ceramikatandem.pl/ zarejestrowany jest jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Dane firmy: Atelier Ceramiki Artystycznej TandeM ul. Gieraltow 46, 59-730 Gieraltow, NIP: 612-184-84-95.  Spis treści:
 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Rejestracja
 4. Zamówienia
 5. Płatność i cena
 6. Dostawa
 7. Odstąpienie od umowy
 8. Reklamacja Produktu na podstawie rękojmi
 9. Postanowienia końcowe

1. Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio: 1) Sklep / Sklep Internetowy– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem https://ceramikatandem.pl/   
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego
 3. Zarejestrowany Klient – Klient korzystający ze Sklepu internetowego, który dokonał Rejestracji i założył Konto klienta;
 4. Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Klienta w ramach Sklepu internetowego, polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego w celu założenia Konta klienta;
 5. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, określony przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie internetowym, umożliwiający dostęp do Konta klienta i służący jego zabezpieczeniu;
 6. Konsument – osoba fizyczna nabywająca Produkty w Sklepie internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 7.  Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz warunki składania Zamówień i dokonywania zakupów Produktów i zawierania Umów sprzedaży;
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów objętych Zamówieniem, której warunki określa Regulamin;
 9. Produkt – niepodzielna ilość rzeczy ruchomych dostępna w Sklepie internetowym, przeznaczona do sprzedaży na podstawie zawartej przez Sprzedawcę z Klientem Umowy sprzedaży, z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu internetowego;
 10. Konto klienta – indywidualny panel Klienta dostępny po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do nabywania Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego, a także uzyskaniu przez Klienta informacji o historii Zamówień;
 11. Koszyk – usługa udostępniana przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, w ramach, której widoczne są Produkty dodane przez Klienta do Zamówienia, umożliwiająca złożenie i zmianę Zamówienia, a także wyświetlenie aktualnej wartości Zamówienia;
 12. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca Produkty w Sklepie internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 13. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży złożoną Sprzedawcy przez Klienta, składane z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu internetowego, zawierające informacje niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.
 15. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach ustawowo wolnych od pracy;                                                          16.Operator płatności – rozumie się przez to podmiot świadczący usługi płatnicze w ramach Sklepu na rzecz jego Klientów.                 2.Postanowienia ogólne 
 16. 1.Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie
 17. 2Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.
 18. 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz umów zawieranych w drodze Zamówienia złożonego drogą mailową.       
 19. 4. Produkty oferowane w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, wyprodukowane w „Ceramice TandeM”  w Polsce. Wytwarzanie produktów w postaci ręcznego formowania i dekorowania metodą malowania  pędzlem może spowodować nieznaczne odchylenia w wyglądzie produktów, nie mające wpływu na całokształt dekoracji, na estetykę oraz walory użytkowe naczyń ceramicznych i nie stanowią podstawy do złożenia reklamacji, wg Normy NB-80/7041-02 oraz PN-75/A-12480, Zakładowych Warunków Odbioru Kamionkowych Naczyń Stołowych i Gospodarczych. Wymagania i Badania ZWO 1/2023.
 20. 5. Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w każdym momencie pod adresem: https://ceramikatandem.pl/ sklepu internetowego a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
 21. 6.W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
 22. 7. Regulamin sporządzony jest w języku polskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 23. 8.Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 24. 9. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez: 
 25. a) mediację,
 26. b) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
 27. c) skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR).                                                                                                                                                                              3 Rejestracja
 28. 1.W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.   
 29. 2.Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 30. 3.W celu Rejestracji, Klient powinien w toku wypełniania formularza zamówienia na Stronie Internetowej Sklepu, wyrazić wolę założenia Konta Klienta i wypełnić dodatkowe pola formularza wybierając swój Login i Hasło. Po wypełnieniu formularza zamówienia, Klient powinien przesłać go drogą elektroniczną do Sprzedawcy, poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu. W trakcie wypełniania formularza zamówienia i dokonywania Rejestracji, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i akceptację jego treści poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.     
 31. 4.Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.                                                                                                                                                             4 Zamówienia
 32. 1.Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży. 
 33.  2.Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 
 34.  3.Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Kupuję i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. 
 35. 4.Aby zamówić produkt, którego nie ma w magazynie, wymagany jest bezwrotny zadatek w wysokości 50% ceny produktu 
 36.  5. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia Zamówienia:                            a) złożenie Zamówienia po wcześniejszym Zalogowaniu się, za pośrednictwem Panelu klienta, b) złożenie Zamówienia bez Rejestracji, za pośrednictwem formularza Zamówienia.           
 37.  5. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dodać do Koszyka Produkt, który zamierza kupić. Dodanie Produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z Koszyka.
 38. 6. Klient posiadający Konta klienta, po zalogowaniu się i po ostatecznym dodaniu Produktów do Koszyka zostaje przekierowany do formularza służącego do składania Zamówień, celem podania adresu dostawy, metody płatności oraz sposobu dostawy. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania Zamówienia. Złożenie Zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 39. 7. Klient nieposiadający Konta klienta, po ostatecznym dodaniu Produktów do Koszyka zostaje przekierowany do formularza służącego do składania Zamówień, celem podania adresu, danych płatnika, metody płatności, sposobu oraz adresu dostawy. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania Zamówienia. Złożenie Zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Zamawiam i płacę”.   
 40.  8.Oświadczenie Klienta o zawarciu Umowy sprzedaży, złożone przez niego po otrzymaniu od Sprzedawcy potwierdzenia, o którym mowa powyżej w §4 ust. 6, jest utrwalone na papierze lub innym Trwałym nośniku.   
 41. 8. Naciśnięcie na przycisk „Zamawiam i płacę” oznacza złożenie przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 42. 9. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia Produktu     
 43. 11. Wraz z informacją potwierdzającą przyjęcie Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi załączniki w formacie PDF w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz wzoru formularza reklamacji.   5 Płatności                                                                                                                     
 44. 1.Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 45. 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za Produkt tytułem złożonego Zamówienia w następujący sposób:a) płatność online za pośrednictwem Operatora płatności, b) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: PL-57 1020 2137 0000 9102 0438 7502. USD-85 1020 2137 0000 9702 0438 8450. EURO-40 1020 2137 0000 9902 0445 4443.
 46. 3. Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 47. 5. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność przelewem i nie zapłaci w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, zamówienie przepada.
 48. 6.Aby zamówić produkt, którego nie ma w magazynie, wymagany jest bezwrotny zadatek w wysokości 50% ceny produktu                                             6.  Dostawa       
 49. 1. Koszty dostarczenia Produktu, które oprócz ceny za Produkt ponosi Klient, są podawanie na stronie Sklepu internetowego przy składaniu Zamówienia. Koszt dostarczenie Produktu jest uzależniony od ogólnej wagi i ilości zamówionego Produktu.
 50. 2. Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki, w obecności przedstawiciela Sprzedawcy lub podmiotu realizującego przewóz. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Przedsiębiorca zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu.
 51. 3. Zaleca się, aby Klient będący Konsumentem, w miarę możliwości, dokonał sprawdzenia Produktu po dostarczeniu przesyłki w obecności przedstawiciela Sprzedawcy lub podmiotu realizującego przewóz. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się również, aby Konsument spisał stosowny protokół i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.
 52. 4. Z chwilą wydania Produktu na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W przypadku dostawy realizowanej przez innego niż Sprzedawca przewoźnika lub spedytora, za wydanie Produktu uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi lub spedytorowi, jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca lub odebranie Produktu od przewoźnika lub spedytora, jeżeli Kupującym jest Konsument.
 53. 5. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy spośród dostępnych na stronie Sklepu internetowego. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu, lub osobiście w Ceramice Artystycznej Tandem w Gieraltowie. Adres ul. Gieraltow 46, 59-730. Dostawy odbywają się w Dni robocze.   
 54. 6.Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu. 
 55. 7.Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.    
 56. 8.W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.  
 57. 9.Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.   
 58. 10.W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.                                                    7.  Odstąpienie od umowy
 59.   1.Klient, który zawarł umowę w naszym sklepie internetowym będący konsumentem może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny oraz zwrócić towar bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.  
 60. 2.Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.   
 61. 3. Klient, uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zrealizować poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
 62. 6. W razie odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zwracanego Produktu przed upływem 14 dni na adres Sprzedawcy.
 63. 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 64. 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem. Jeżeli zwrócony Produkt jest w stanie nieskazitelnym i nie nosi śladów użytkowania, Klient otrzyma informację o zwrocie środków na konto podane w formularzu zwrotów. 
 65. 4. Wykonując prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, który również został przesłany Klientowi jako załącznik wraz z informacją o przyjęciu Zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe.
 66. 7. Koszty zwrotu (odesłania) Produktu ponosi Klient.
 67. 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 68. 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.                                                                                                                                     8.Rękojmia 
 69. 1. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 70. 2.Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 71. 3. Jeżeli sprzedany Produkt jest niezgodny z zawartą Umową Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta i rozpoznaje reklamacje z tego tytułu na podstawie przepisów ustawy o prawach Konsumenta dotyczących niezgodności towaru z umową (art. 43a i następne ustawy o prawach konsumenta).                                                                                                                                                                 9. Postanowienia końcowe 
 72. 1.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.  
 73. 2.Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu. 
 74. 3.W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.     
 75. 4. Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.
 76. 5. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 77. 7. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Sprzedawca udziela Klientom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania ze Sklepu internetowego, Licencji na korzystanie ze Sklepu internetowego. W ramach udzielonej Licencji Użytkownik uprawniony jest wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania Sklepu internetowego poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej, a także zapisanie plików tymczasowych, w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.
 78. 8. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w razie braku wyboru prawa.
 79. 9.Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.